Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.snapput.nl) en/of andere directe gerelateerde websites van snapput.nl en snapput.com. Door deze website te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze site aangeboden informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaar je kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en hiermee akkoord te gaan.

 

Veilig internetten
Hoewel Snapput haar best doet om deze site vrij te houden van virussen, kan zij dit niet garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor virussen. Snapput adviseert je daarom alle gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je gebruikmaakt van de site. Snapput garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

 

Zelf controleren
Snapput probeert op deze website juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. Toch garandeert Snapput niet dat de op of via deze website aangeboden informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen juist, volledig of actueel zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze website beschikbaar wordt gesteld.

 

Misbruik
Het is niet toegestaan deze site zo te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, dat het functioneren van deze site in gevaar kan worden gebracht en/of dat de op of via deze site aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast. Snapput behoudt zich het recht voor om bij misbruik de toegang tot en het gebruikmaken van deze site te ontzeggen.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Snapput hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Snapput de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Snapput aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Snapput heeft niet gecontroleerd of de informatie op die sites waar, juist, redelijk, betrouwbaar en volledig is.

 

Intellectuele-, eigendomsrechten
Snapput, of enig andere rechthebbende, is en blijft rechthebbende van alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere (intellectuele) (eigendoms) rechten) van alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, video's, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snapput of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snapput is het niet toegestaan (deep-) links naar websites van Snapput aan te bieden.

 

Communicatie per internet
De beveiliging van berichten die tussen je computer en onze servers worden verzonden, is niet gegarandeerd. Indien jij of Snapput ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaard je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Snapput garandeert niet dat naar of door haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Snapput aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

 

Niet aansprakelijk
Snapput, haar bestuurders, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van verlies van winst) ontstaan door deze website. Het gaat hier om schade die voortvloeit uit het bezoeken en/of gebruiken van deze website, de via deze website aangeboden informatie en/of opgenomen hyperlinks.

 

Nederlands recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband hebben met de disclaimer, worden indien nodig voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Wijzigingen
Snapput behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren je regelmatig na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.